Klachtenprocedure

RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V. (in vervolg: RSP), gevestigd aan de Koningsweg 66, 5211 BN te ’s-Hertogenbosch, werkt en rapporteert conform onder meer The RICS Red Book en de NVM-erecode en voorwaarden en kent een klachtenprocedure. De klachtenprocedure ziet toe op de behandeling van alle soorten klachten die RSP betreffen.

Uitgangspunt is dat klachten vertrouwelijk worden afgehandeld en dat alleen de personen op de hoogte worden gebracht van (het bestaan van) de klacht voor zover dit uit hoofde van hun functie wenselijk of noodzakelijk is.

In de klachtenprocedure worden de volgende onderdelen opgenomen:
1. Definitie klacht;
2. Meldplicht;
3. Behandeling en afwikkeling;
4. Arbitrage.

1. Definitie klacht

Klachten betreffen iedere schriftelijke, dan wel verbale uiting (inclusief e-mail) van ontevredenheid van een klant of relatie over het handelen of het nalaten daarvan van een van de medewerkers van RSP.

Een telefonische of mondelinge klacht wordt door de medewerker tegenover wie de klacht wordt geuit, doorverwezen naar de klachtenprocedure die te vinden is op de website.

Indien de klager een klacht wenst in te dienen, dient hij/zij dit schriftelijk te doen.

2. Meldplicht

Iedere medewerker van RSP is volgens de klachtenprocedure verplicht om klachten te melden bij een van de leidinggevenden. Hij/zij draagt hier direct na ontvangst van de klacht zorg voor.

3. Behandeling en afwikkeling

Schriftelijke klachten kunnen gericht worden aan info@rsptaxaties.nl of per post aan:

RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V.
T.a.v. de Directie
Postbus 375
5201 AJ ’s-Hertogenbosch

Stap 1: de klacht wordt ontvangen door de directie.
Stap 2: de klacht wordt binnen twee werkdagen bevestigd door de directie en hierin wordt vermeld hoe en binnen welke termijn de klacht in behandeling zal worden genomen.
Stap 3: binnen de in stap 2 aangegeven termijn zal de behandelaar van de klacht de klager schriftelijk (inclusief e-mail) dan wel telefonisch hebben beantwoord.
Stap 4: indien er binnen tien werkdagen na het versturen van het schriftelijke (inclusief e-mail) dan wel telefonische antwoord nog geen reactie is ontvangen van de klager, zal de klacht als afgehandeld worden beschouwd.
Stap 5: de klachtbrief wordt door de behandelaar opgeborgen in het dossier van de desbetreffende klager.

4. Arbitrage

Indien RSP en de klant of relatie niet in staat zijn overeenstemming te bereiken over de oplossing van de klacht, zal RSP de klant of relatie wijzen op de mogelijkheid tot onafhankelijke arbitrage. RSP heeft ervoor gekozen gebruik te maken van de diensten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Raad van Arbitrage voor de Bouw
Postbus 19290
3501 DG Utrecht
www.raadvanarbitrage.nl